Corona gids voor de huwelijkssector.

 

 

1. Inleiding


Na de laatste lockdown kon de huwelijkssector op zaterdag 8 mei 2021 (een deel van haar) activiteiten
hervatten. Om dat zo veilig mogelijk te laten gebeuren, zowel voor professionele organisatoren als voor
organiserende privépersonen, werd er een ‘Gids voor de veilige heropstart van huwelijks- en
privéfeesten’ opgemaakt door de Belgische Federatie van Huwelijksleveranciers.
De gids kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de eventsector en
kabinetten, en na advies van professor Erika Vlieghe, lid van GEMS en de bevoegde specifieke
expertengroep sectorprotocollen en de heer Jean-Marie Dochy, Expert Protocol. Het bouwt verder op het
vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van sectoren als Horeca, Events, Religie en
Levensbeschouwlijke activiteiten, Cultuur, ... en houdt rekening met de 6 gouden regels en de 10 geboden
waaraan elk protocol dient te voldoen.


2. Toepassingsgebied
Deze ‘Gids voor de veilige heropstart van huwelijks- en privéfeesten’ heeft als doel een eenvoudig, veilig
kader te creëren waarbinnen de sector op COVID-proof wijze opnieuw trouw- en andere privéfeesten met
familiaal karakter (verjaardagsfeesten, communies, babyborrels, jubilea, ... ) kan organiseren.


2.1 Toepassing:
Elke gast en/of organisator -particulier of professional- van een huwelijks- of privéfeest in een feest-of
banketzaal dan wel op privé domein dient zich te houden aan de maatregelen beschreven in deze gids.
De richtlijnen zijn ook van toepassing tijdens de op- en afbouw van het feest. Einduur van het feest staat
beschreven in het horecaprotocol.
Vóór hun aankomst op de feestlocatie dient de organisator de gasten informatie te bezorgen over de
huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de
feestlocatie zijn genomen.


2.2. Aantallen:


2.1.1. Catering
Volgens de regels bepaald vanaf 26 november:


• Feest-en banketzalen: volgens de regels van het horecaprotocol, ongelimiteerd aantal personen met maximaal 6 personen per tafel en sluitingsuur om 23u00. 


2.1.2. Huwelijksceremonie (burgerlijk, religieus of gelijkgesteld: symbolisch/vrijzinnig/seculier). Volgens de regels bepaald voor:


• Stad- & gemeentehuizen, gebedshuizen (& gelijkgesteld): volgens de regels van het op dat
moment geldende protocol voor religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten


2.2 Toepassing gebaseerd op:
De ‘Gids voor de veilige heropstart van huwelijks- en privéfeesten’ houdt voor de veilige heropstart van
de huwelijkssector rekening met:


2.2.1 Ministeriële Besluiten
Het huidige protocol voldoet aan de minimumvoorwaarden tot heropstart, vastgelegd bij het ministeriële
besluit. 


2.2.2 Reeds goedgekeurde basis- en sectorprotocollen
De inhoud van deze gids sluit zo maximaal mogelijk aan op bestaande protocollen:


• Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan
• Catering: horecaprotocol* (Algemeen + Eetgelegenheden en/of Zalen)
• Organisatie: eventsector*
• Ceremonie: religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten*
• Cultuur: basisprotocol cultuur*
• Fotografen: Beroepsfotografen protocol*
• Vervoer: G.T.L. & De Lijn / Toerisme*


*wanneer bovenstaande protocollen versoepelen (outdoor/indoor), versoepelen de regels voor de
huwelijkssector mee.


2.2.3 Lokale beslissingen
Tenslotte spelen de lokale besturen en de gouverneurs een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/of
opleggen van bepaalde voorwaarden. Zij kunnen op lokaal niveau organisatoren bijstaan om de
activiteiten zo covid-proof mogelijk te laten doorgaan, binnen de geldende regelgeving. In het belang van
de veiligheid en volksgezondheid kunnen ze beslissen om strenger op te treden. De besturen genieten
daarbij een grote autonomie, wat soms tot verschillende voorwaarden of gestrengheid tussen gemeenten
of provincies kan leiden. Informeer je dus goed vooraf!


De besluitvorming op federaal niveau en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale
overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit
dit basisprotocol.3. Bronnen


• Ministeriële besluiten
• Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan
• Protocol voor religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten
• Sectorgids cultuur
• Gids voor een veilige heropstart van de horeca
• Protocol Eventsector
• Beroepsfotografen protocol
• G.T.L. & De Lijn / Toerisme


4. De 6 Gouden regels


Als algemeen principe blijven de zes gouden regels van toepassing op elke activiteit:

Respecteer de hygiëneregels
Doe je activiteit liefst buiten
Denk aan kwetsbare mensen
Hou afstand (1,5m)
Beperk je nauwe contacten
Volg de regels over bijeenkomsten

 

5. De 10 Geboden


Deze 10 basisvereisten of ‘geboden’ zijn noodzakelijk om elk feest op COVID-veilige wijze te kunnen laten doorgaan.


5.1 Naleving van het regelgevende kader


Na elk overlegcomité worden de verplichte minimumvoorwaarden die moeten worden nageleefd vastgelegd in een bindend kader. De protocollen moeten derhalve voorzien in een systeem van regelmatige bijwerking om met deze wijzigende wetgeving om te gaan.
De besluitvorming op federaal niveau en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden hebben altijd voorrang op het protocol of de gidsen. Indien er discrepantie optreedt tussen het protocol en één of meer toepasselijke bepalingen in de wetgeving, zullen die bepalingen derhalve voorrang hebben boven de bepalingen van dit protocol.


5.2 COVID-coördinator


Het is belangrijk om tijdens elk feest -uitgezonderd tuinfeesten tot 50p- een “Covid-coördinator” aan te duiden. Dit is een professional (wedding planner, feestzaal, ... ) die als taak heeft de algemene preventiemaatregelen naar het feest in kwestie te vertalen en te doen implementeren. Die persoon is voor, tijdens en na het feest het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.


5.3 Communiceer, informeer, motiveer


Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in de veilige heropstart van de activiteiten.
Het is belangrijk om alle betrokkenen (trouwkoppel, gasten, personeel, leveranciers, …) duidelijk te informeren over de

- Voorwaarden tot aanwezigheid:

• Indien een genodigde symptomen zou hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of
indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een
persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden wordt hem/haar
de toegang tot het feest ontzegd.
• Alle genodigden bevestigen hun komst vooraf aan de organisator, en bezorgen
hem/haar volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres en GSMnummer. Deze gegevens dienen gedurende 14 dagen bewaard te worden om eventuele contact tracing nadien te vergemakkelijken. Deze contactgegevens mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan in het kader van de bestrijding van COVID-19 en de gasten moeten daarvoor hun toestemming geven. Gasten die weigeren wordt de toegang tot het feest ontzegd.

- Algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens het feest;

- Concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

De COVID-19-coordinator speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de activiteiten zullen vooral de organisator en de COVID-19-coordinator de situatie moeten evalueren en bijsturen.
Communicatie en delen van informatie gebeurt best op voorhand en wordt regelmatig herhaald. Bovendien moet het respecteren van de maatregelen opgevolgd worden en moet er opgetreden of gecorrigeerd worden indien de maatregelen niet correct worden nageleefd. De informatie kan gebeuren via affiches, opleidingen, info op de websites, mondelinge briefings en dergelijke meer.


TIP: Er bestaat al heel wat communicatiemateriaal dat men kan gebruiken op federaal, regionaal of lokaal niveau. Daarnaast merken we dat ook de sectoren het nodige ondersteunende communicatiemateriaal aanmaken en verspreiden, zo ook bv HorecaVlaanderen.


5.4 Social distancing


Social distancing is, naast hygiëne, het belangrijkste element in elke gids (protocol of draaiboek). Het respecteren van de afstand met andere personen volgens update horecaprotocol, waarbij er ook geen begroetingen met fysiek contact gebeuren, is daarbij dus de basisregel.
Er zijn een aantal andere elementen die kunnen bijdragen aan social distancing, en die beschreven staan in het horecaprotocol.
Binnen de huishoudelijke bubbel vervalt deze afstand, ook bij aanwezigheid op het feest.


5.5 Hygiëne


Hygiëne is, naast social distancing, het belangrijkste element in elke gids.
Als organisatie voorzie je de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen.
Voldoende de handen wassen met water en zeep of ontsmetten met alcoholgel, is en blijft een grondregel, en moet dus altijd kunnen voor, tijdens en na de activiteit. Onder regelmatig verstaat men bijvoorbeeld bij vertrek, bij aankomst, bij sanitaire stop, bij diner, bij thuiskomst, … Er moet ook bepaald worden hoe, waar, wanneer en aan wie er gepaste middelen ter beschikking worden gesteld . Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vloeibare zeep, handgel, papieren doekjes (geen handdoeken of elektrische drogers). Er moeten bovendien voldoende passende afvalbakken worden voorzien. Verder moet bepaald worden hoe onnodig contact met voorwerpen te vermijden, waarbij iedereen bij voorkeur eigen materiaal gebruikt. Algemene informatie en sensibilisering m.b.t. tot hygiëne (handen wassen, in je arm niezen, papieren zakdoeken gebruiken, gebruik mondmasker…) wordt bovendien actief verspreid.


5.6 Reiniging en ontsmetting


De infrastructuur moet in de mate van het mogelijke regelmatig (minstens dagelijks en/of tussen elke groep genodigden of elk feest) schoongemaakt/ontsmet worden. Besteed daarbij extra aandacht aan de veelgebruikte contactoppervlakten zoals deurklinken, kranen, enz.


5.7 Verluchting


Het geniet de voorkeur om activiteiten zoveel als mogelijk buiten te laten doorgaan, waar er in principe een goede natuurlijke ventilatie is.
Als je toch binnen actief bent, genieten grote en goed geventileerde ruimtes de voorkeur. Het is het sterk aangeraden hierbij om de meest actuele ventilatie-adviezen van Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van de Hoge Raad voor Gezondheid te volgen. Gebruik van individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden is verboden.
Regelmatig de ruimtes verluchten (door bv. een venster open te zetten) is altijd noodzakelijk, zeker in kleinere ruimtes. Aangezien het virus door aërosolen wordt verspreid, speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aërosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen. 

Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht in binnenruimten*. Deze inrichting moet op voor bezoekers zichtbare wijze worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte van de inrichting die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden. De streefnorm van 900 ppm CO2 is van toepassing. Tussen 900 ppm en 1.200 ppm moeten beluchtings-, ventilatie- en/of luchtzuiveringsmaatregelen worden genomen om het CO2-gehalte onder 900 ppm te brengen. Boven 1.200 ppm moet de inrichting gesloten worden.
*Deze maatregel is enkel van toepassing in professionele locaties – niet op privé domein

De acties ter bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit worden beschreven in het document
"Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19", dat is opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat waar leden van de diverse gemeenschappen in zetelden.
Voor meer info over het correct meten van de CO²-concentratie in een ruimte wordt verwezen naar het document “ventileren, verluchten en CO² meting ter preventie van COVID-19” dat is opgesteld door het Agenschap Zorg en Gezondheid.

 

5. 8. Persoonlijke bescherming


Het gebruik van persoonlijke bescherming moet beschreven worden, alsook de verwijdering ervan, en - indien het geen wegwerp betreft- de reiniging en ontsmetting ervan.


5.8.1 Persoonlijke hygiëne: mondmasker


Voor wat de verplichting tot het dragen van een mondmasker betreft, verwijzen we naar de wettelijke afspraken mbt verplichting en het huidige regelgevend kader.
Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens een receptie, behalve wanneer de gasten aan tafel zitten onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld in het horecaprotocol. In bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden kan het masker worden afgedaan, bijvoorbeeld bij het bespelen van een instrument.


Bij EHBO-verzorging is een mondmasker verplicht. Pas zowel het materiaal als je instructies aan om op een coronaveilige manier EHBO te kunnen verlenen. Download de informatiefiche over EHBO in coronatijden.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personeelsleden (met personeel bedoelen we het personeel dat ter plaatse werkt zoals traiteurs, fotografen, weddingplanners, enz.)


5.9 Beheer besmette personen


Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen. Dit kan al naargelang het geval gaan over werknemers, gasten, personeel, leveranciers, ...
Als algemeen principe geldt: wie zich ziek voelt, blijft thuis.
Indien iemand ziek wordt op het werk, volg dan de betreffende procedure van FOD WASO :
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hoe-ga-ik-als-werkgever-om-met-werknemers-die-corona-griepsymptomen-vertonen , met als voornaamste punten:


- Zorg dat de persoon in kwestie op een veilige manier naar huis kan, dus best geen openbaar
vervoer, dragen van mondmasker, extra aandacht voor handhygiëne, …
- In noodgevallen kan men beroep doen op de urgentiediensten
- Hoe moet er omgegaan worden met de collega’s van de besmette persoon

Inzake contact tracing:

• Alle gasten zijn verplicht hun aanwezigheid vooraf te bevestigen, en hun naam, telefoonnummer en emailadres door te geven aan de organisator;
• Inzet van de “corona alert app” wordt aangeraden, om het feest veilig te laten doorgaan en/of om contact tracing na het feest te vergemakkelijken.


5.10 Compliance en handhaving


In het draaiboek dient de organisator te beschrijven hoe hij/zij ervoor zal zorgen dat de maatregelen uit het protocol gehandhaafd zullen worden en hoe er desgevallend sanctionerend kan worden opgetreden.
Het eerstelijnstoezicht bevindt zich op het niveau van de COVID-19-coordinator en organisator van de activiteit die in dat verband zou kunnen werken met een zelfcontrolesysteem.
De organiserende eindklant of particulier is verantwoordelijk voor de naleving van deze modaliteiten op privé domein. Organisatoren die deze modaliteiten niet naleven, kunnen een boete opgelegd krijgen.

 

6. Organisatorische maatregelen


6.1. Richtlijnen voor de gasten
Conform Protocol horeca + events


• Kom niet naar het feest indien je zelf of één van je naasten symptomen vertoont die op besmetting met het COVID-19 virus kunnen wijzen (hoesten, koorts, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, aangetaste reuk- of smaakzin, …).
• Volg de instructies van het trouwkoppel of de organisator die je op voorhand worden
gecommuniceerd en die geafficheerd zullen zijn op de feestlocatie.
• De feestzaal of COVID-19-coordinator zal er op toezien dat alle veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd, en dat het feest kan eindigen op het uur voorzien in het huidige horecaprotocol. De Covid-coördinator treedt niet op als politieagent. Hij is niet verantwoordelijk als een aanwezige gast weigert zich aan de regels te houden, maar kan de lokale politie inschakelen om in te grijpen indien nodig.
• Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of andere gasten.
• Overhandig geen fysieke geschenken noch andere voorwerpen.
• Catering conform horecaprotocol.
• Hou de geldende afstand van personeel en andere gasten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
• Beperk je verplaatsingen op het feest tot de strikt noodzakelijke. Verplaats je enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
• Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
• Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen bij aankomst en vertrek.
• Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht om een mondmasker te dragen, behalve wanneer ze aan tafel zitten. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd, zolang het horecaprotocol dit voorschrijft.

 

6.2. Richtlijnen voor de organisator
Conform Protocol horeca + events

6.2.1. Algemeen: Draaiboek


• Zorg voor een draaiboek waarin van elk feest alle aspecten (locatieplan, materiaallijst,
tijdsschema, gegevens COVID-19-coordinator, …) en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen
worden opgenomen.
• Zorg voor een gecontroleerde omgeving en goede beheersing van groepen mensen (crowd
management) – zeker op bepaalde plaatsen en momenten:

o Bij aankomst aan de welkomstbalie: indien nodig, voorzie aparte tijdspannes voor
aankomst van kleinere groepen en/of stuur kleinere groepen naar verschillende
welkomstbalies.
o Bij doorgang naar het open terras: voorzie een medewerker die de gasten naar hun tafel
begeleidt of hun zitplaats aantoont op het tafelplan/zaalplan.
o Bij verplaatsing naar het toilet


• Zorg voor een gezonde, COVID-proof indeling van de ruimtes (gebouwplannen, lokaalindeling, …), met extra aandacht voor de sanitaire voorzieningen (toegangen, afstandssignalisatie, desinfectie en ventilatie van de toiletten, …).
• Zorg dat elke medewerker beschikt over de gegevens van de COVID-coordinator en een ‘Beheers besmette gasten’ plan


6.2.2. Richtlijnen voor de ceremonie
Conform Protocol voor Religieuze en Levensbeschouwlijke activiteiten


• Mondmasker verplicht voor alle aanwezigen ouder dan 10 jaar
• Hou afstand volgens de van kracht zijnde social distancing regels
• De organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het
personeel en de aanwezigen, neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het
gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren en zorgt voor een goede verluchting
• Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden


6.2.3. Richtlijnen voor zang en muzikanten
Conform Sectorgids Cultuur


Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector krijgen een aparte vermelding in dat basisprotocol. Zij hebben immers een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie, en vragen daarom extra aandacht en specifieke maatregelen:


6.2.3.1. Zang
Voor alle activiteiten met zang of die aanleiding geven tot luid spreken of roepen, moet je een aantal extra maatregelen nemen:

Algemene maatregelen


- Er wordt geen werkmateriaal gedeeld. Als het niet anders kan, moet dat materiaal tussen repetities of opvoeringen door ontsmet worden.
- De vloer, het decor en de rekwisieten worden beschouwd als werkmiddelen en worden periodiek ontsmet met desinfecterend middel.
- Er moet extra aandacht gaan naar het vermijden van contact buiten de ‘zangmomenten’ (bijv. pauzes).


Afstand en mondmasker

Wanneer er een afstand van 3 meter rondom elke persoon voorzien kan worden, kan er zonder
mondmasker gezongen worden. Die afstand kan verkleind worden tot 1,5 meter rondom als aan één van volgende voorwaarden wordt voldaan.
- Er wordt wel een mondmasker (of gevalideerd alternatief) gedragen.
- Alle zangers staan op één rij naast elkaar en zingen in dezelfde richting, maar niet naar elkaar toe. 

De afstand met een publiek moet altijd minstens 3 meter zijn.

In een aantal sectorgidsen worden er nog extra tips en aanbevelingen meegegeven, o.a. in de sectorgids professionele kunsten en bij koepelorganisatie Koor&Stem.


6.2.3.2. Blaasinstrumenten


Voor alle activiteiten waarbij blaasinstrumenten gebruikt worden, moet je een aantal extra maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen gelden in alle fasen !
- Respecteer een afstand van 2 meter ten opzichte van anderen.
- Vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken of gevalideerde alternatieven.
- De vloer waarop de blaasinstrumenten werden gebruikt, moet extra schoongemaakt worden, bij voorkeur na elk gebruik door één groep.
- Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten. Als dat
onvermijdelijk is, mag het instrument gedurende 72 uur niet worden gebruikt, om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus besmet is. Het (eventueel aanwezige) mondstuk moet altijd ontsmet worden voor gebruik door een ander persoon, ook na 72 uur.
- Er moet extra aandacht gaan naar het vermijden van contact buiten de ‘muziekmomenten’ (bijv. pauzes).

In een aantal sectorgidsen worden er nog extra tips en aanbevelingen mee gegeven, o.a. in de sectorgids professionele kunsten en bij koepelorganisatie VLAMO.


6.2.4. Richtlijnen voor de receptie en het diner
Conform Horecaprotocol

Voor elk soort privéfeest (feest georganiseerd door een professional of feest van minder dan 50 personen georganiseerd buiten op een privé-terrein zonder betrokkenheid van een professional), zijn de richtlijnen van het horecaprotocol van toepassing met de nadruk op:

• Het respecteren van de geldende afstandsregel, het gebruik van mondmaskers en de algemene verantwoordelijkheidszin is de basisregel.
• Of een receptie en/of diner zittend dan wel staand kan worden geconsumeerd, hangt af van de van kracht zijnde maatregelen beschreven in het horecaprotocol op het moment van het feest.

Hoeveel gasten binnen dan wel buiten kunnen aanwezig zijn op hetzelfde moment, hangt af van de van kracht zijnde maatregelen beschreven in het horecaprotocol op het moment van het feest.

• Buffetten zijn toegestaan op voorwaarde dat deze basisregels worden gevolgd:


o Verplichte ontsmetting van de handen voor elke gast, indien het buffet zelfbediening is.
Het buffet kan ook worden geserveerd door het cateringpersoneel.
o Verplicht dragen van maskers door gasten en personeel rond elk buffet of distributiepunt.
o Verplicht rekening te houden met de van kracht zijnde social distancing tussen gasten aan
het buffet.
o Om groepen rond het buffet te vermijden, begeven de gasten zich tafel per tafel naar het
buffet.
o Deze maatregelen gelden voor alle distributiepunten zoals kraampjes, drankautomaten,
verkoopautomaten, koelkasten, enz.


6.2.5. Richtlijnen voor de huwelijksfoto’s
Conform Beroepsfotografen protocol


Voor het nemen van de foto’s van het trouwkoppel, van het feest en van gasten geldt:


• Fotografen dragen altijd een mondmasker.
• Klanten dragen altijd een mondmasker, behalve op moment van opname.
• Hou afstand volgens de van kracht zijnde social distancing regels.


6.2.6. Richtlijnen voor het dansfeest


• Openingsdans tussen gehuwd paar en dans met de ouders is toegelaten (zonder mondmasker, voor de foto’s)
• Dansfeest met de gasten is toegelaten (Geluidslimiet 80dB niet van toepassing op outdoor events!), met respect voor de geldende afstandsmaatregelen en met mondmasker.


6.2.7. Richtlijnen voor vervoer
Conform Protocollen G.T.L. & De Lijn / Toerisme


Voor het vervoer van het trouwkoppel, de gasten en/of de huwelijkssuite geldt:


• Mondmasker verplicht voor alle passagiers ouder dan 10 jaar
• Hou maximaal afstand en ga geschrankt zitten
• Het voertuig dient regelmatig verlucht en gereinigd te worden

 

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personeelsleden (met personeel bedoelen we het personeel dat ter plaatse werkt zoals traiteurs, fotografen, weddingplanners, enz.)

Alle informatie en updates kan u volgen op de facebook pagina

Ga je trouwen en ben je op zoek naar huwelijksleveranciers? Ontdek hier de specialisten die jij zoekt!